Acido tartarico

Acido Tartarico su Wikipedia italiano

Tartaric acid su Wikipedia inglese