Ketoconazolo

Ketoconazolo su Wikipedia italiano

Ketoconazole su Wikipedia inglese